Dolnoserbski tekstowy korpus

(Komfortne pytanje w nowem korpusu)

Žrědła

Na toś tom boce namakajośo informacije wó tekstach, kótarež su se wobźěłowali za komfortne pytanje w Dolnoserbskem tekstowem korpusu (nowy korpus). Slědujo nalicenje wobstatkow nowego korpusa, kótaryž se stawnje wutwarjujo.

DSB-HIST

Historiske pismojstwo (Dolnoserbska digitalna biblioteka)

Toś ta zběrka wobpśimujo historiske publicistiske, beletristiske a wěcne teksty z nabóžninskim a swětnym wopśimjeśim, kótarež su za lekturu pśigótowane w Dolnoserbskej digitalnej bibliotece. Korpus zapśimjejo tuchylu něźi 15 milionow tekstowych słow (tokenow) a se sukcesiwnje rozšyrja.

Projekt jo se spěchował wót Logo Zagroniteje Zwězkowego kněžaŕstwa za kulturu a medije Zagroniteje Zwězkowego kněžaŕstwa za kulturu a medije a to ako modul kooperatiwnego ned-projekta we wobłuku strukturneje změny Walorizacija serbskego kul­tur­nego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće.

Informacije wó zapśimjetych tekstach namakajośo w katalogu Dolnoserbskeje digitalneje biblioteki.

DSB-NOW

Nejnowše dolnoserbske pismojstwo (wót 2019)

Korpus jo zestajony z tekstow, kótarež su se w ramiku projekta Stawny monitoring górno- a dolnoserbskego pismojstwa wobźěłali. Wót lěta 2019 Ludowe nakładnistwo Domowina na zakłaźe dojadnanja ze Serbskim institutom a Załožbu za serbski lud librujo wšykne w běgu lěta wózjawjone dolnoserbske teksty ako bazu za dalšne wobźěłowanje. Toś te teksty se pótom w Serbskem instituśe pśeźěłuju na wusokogódnotne korpusowe teksty, na pś. se do dalokeje měry lematizěruju. Dokulaž wuchada wětšy źěł něntejšnego pismojstwa w Ludowem nakładnistwje Domowina, wopśimjejo korpus bytostny źěł nowšego dolnoserbskego pismojstwa. (W jadnotliwych padach jawje se teke nowe wudaśa abo pśełožki staršych tekstow; wušej togo namakaju se na pś. w publicistiskich žrědłach njerědko starše teksty abo tekstowe fragmenty.)

Něntejšny korpus wopśimjejo wšykne teksty lět 2019–2022, kótarež su se w ramiku projekta wobźěłali. Wón buźo se w pśichoźe kužde lěto rozšyrjaś. Korpus wobpśimjejo tuchylu něźi 2 miliona tokenow (běžecych tekstowych słow), kótarež su how pśistupne a daju se pśepytaś we formje wěcej ako 150 000 fragmentow (nejcesćej sadow). Wobšyrnjejša abo samo dopołna prezentacija tekstow – kaž pla korpusa „Historiske pismojstwo“ – njejo stwóriśelsko­pšawniskich zawinow dla móžna.

Stawny Logo der Stiftung für das sorbische Volk monitoring górno- a dolnoserbskego pismojstwa spěchujo se wót Załožby za serbski lud, kótaraž dostawa lětnje pódpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodaŕskich planow, wobzamknjonych wót Zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.

Tekstowe fragmenty póchadaju ze slědujucych wózjawjenjow a wopśimjeju dopołnje jich dolnoserbske późěle:
2019
 • Nowy Casnik 70 (2019) 11–13, 15–52
 • Rozhlad (2019) 1–12
 • Serbska pratyja 2020
 • Bóže słowo na kuždy źeń 2020. Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady / zest. Hartmut S. Leipner. — Budyšyn: LND, 2019. — 120 s.
 • Findus a kokot-spiwarik / Sven Nordqvist. Pśeł. Madlena Norberg. — Budyšyn: LND, 2019. — 32 s.: il.
 • Kšet Knut a bur Žur / Jurij Koch. Il. Cleo-Petra Kurze. — Budyšyn: LND, 2019. — 28 s.: il.
 • Mejstaŕ Krabat. Dušny serbski guslowaŕ / Měto Nowak-Njechorński. Pśeł. Wylem Bjero. — Budyšyn: LND, 2019. — 48 s.: il.
 • Wósłonki mójogo žywjenja / Erwin Hanuš. — Budyšyn: LND, 2019. — 200 s.: il.
2020
 • Nowy Casnik 71 (2020) 1–53
 • Rozhlad (2020) 1–12
 • Serbska pratyja 2021
 • Bóže słowo na kuždy źeń 2021. Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady / zest. Hartmut S. Leipner. — Budyšyn: LND, 2020. — 120 b.
 • Rybkow połne kupadło. Šybałe basni za źiśi / Dorothea Šołćina. Ilustrěrowała Barbara Schumann. — Budyšyn: LND, 2020. — 48 b.: il.
 • Slědne dny Strowja / Angela Stachowa. Z górnoserbšćiny pśestajił Hartmut S. Leipner. Wobalka a ilustracije: Sofija Natuškec. — Budyšyn: LND, 2020. — 74 b.: il.
 • Wuchack głupack a druge tšojeńka / Jill-Francis Ketlicojc. Ilustrěrował Thomas Binder. — Budyšyn: LND, 2020. — 64 b.: il.
 • Wósłonki mójogo žywjenja / Erwin Hanuš. — Budyšyn: LND, 2019, wuśišć 2020. — 200 b.: il.
2021
 • Nowy Casnik 72 (2021) 1–52
 • Rozhlad (2021) 1–12
 • Serbska pratyja 2022
 • Basnjeca banjawa / Źilka. Ilustrěrowała Martina Burghart-Vollhardt — Budyšyn: LND, 2021. — 40 b.: il.
 • Bóže słowo na kuždy źeń 2022. Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady / zest. Hartmut S. Leipner. — Budyšyn: LND, 2021. — 120 s.
 • Pyšnje woblacone : dolnoserbska rejowańska drastwa = Schön gekleidet : die niedersorbische/wendische Tanztracht / Doris Heinze. Fota, pśełožk do dolnoserbšćiny a naźěłanje indeksow Delia E. Münchowa — Bautzen: LND, 2021. — 72 b.: il.
2022
 • Nowy Casnik 73 (2022) 1–52
 • Rozhlad (2022) 1–12
 • Serbska pratyja 2023
 • Bóže słowo na kuždy źeń 2023. Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady / zest. Hartmut S. Leipner. — Budyšyn: LND, 2022. — 120 s.
 • Findus a góńtwa za lišku / Sven Nordqvist. Pśestajiła Madlena Norberg. — Budyšyn: LND, 2022. — 28 b.: il.
DSB-REF

Dolnoserbski referencny korpus

Pla dolnoserbskego referencnego korpusa jadna se wó zběrku něźi 68 000 fragmentow z dolnoserbskich tekstow z lět 1990 do 2015. Korpus zapśimjejo dogromady něźi milion tekstowych słow (tokenow) a stoj za nowše dolnoserbske pismojstwo. Zakład za pśipadne wuzwólenje tekstowych fragmentow jo twóriła baza 3,5 milionow tokenow z wudaśow tyźenika „Nowy Casnik“ (ca. 69%) a lětnego kalendarja „Pratyja“ (31%).

Wuźěłanje Logo Załožby za serbski lud referencnego korpusa jo se spěchowało wót Załožby za serbski lud, kótaraž dostawa lětnje pódpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodaŕskich planow, wobzamknjonych wót Zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.